شما اینجا هستید: محصولات/ سنسورها/ سنسور جابجایی
                               
 سنسور جابجایی
                               
  جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)  
  KPY2 مدل:   KTR-B مدل:   KTR-A مدل:  
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  10-100 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   10-100 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   10-200 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):  
  بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):  
  0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.001 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.001 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):  
  0.1-0.3 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):  
     خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)  
  KPA1 مدل:   KTS-C مدل:   KPY3 مدل:  
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  10-200 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   10 -125 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   10-100 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):  
  بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):  
  0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):  
  0.05-0.2 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.1-0.3 رفتار خطی  (Linearity) (%):  
  Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)   جابجایی خطی (پتانسیومتر)  
  LWH مدل:   LTM مدل:   PKM مدل:  
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  75-900 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   50-900 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   50-4000 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):  
  بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):   بی نهایت دقت (Resolution):  
  0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.01 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):  
  0.05-0.1 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05-0.1 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):  
  Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  جابجایی مغناطیسی   جابجایی مغناطیسی   جابجایی مغناطیسی  
  MNC مدل:   MNFV1-A مدل:   MNFV2 مدل:  
 

 

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  50-20000 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   80-3000 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):   80 - 3000 بازه اندازه گیری (mm) (Stroke):  
  0.1 دقت (mm) (Resolution):   0.001 دقت (Resolution):   0.001 دقت(mm) (Resolution):  
  0.002 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.002 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):   0.002 تکرار پذیری (mm) (Repeatability):  
  0.01 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):   0.05 رفتار خطی  (Linearity) (%):  
  An  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):   Analogue  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول