شما اینجا هستید: محصولات/ سنسورها/ سنسور فشار
                               
 سنسور فشار
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HPT300-S1 مدل:   H2601 مدل:   HPT700H مدل:  
         

 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  -1-0~1 600 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0-100 بازه اندازه گیری (MPA) (Range):   5-40 بازه اندازه گیری (bar):  
  0.5-1 دقت  (Accuracy) (%):   0.5 دقت  (Accuracy) (%):   0.5-0.1 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   NPT   اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HPT200-HT مدل:   HPT906 مدل:   HPT200 مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  0~1 …2000 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0 - 6 to 1000 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   -1-0-0.1...1000 بازه اندازه گیری (bar) (Range):  
  0.5-1 دقت  (Accuracy) (%):   0.1-0.5 دقت  (Accuracy) (%):   0.15-0.25-0.5 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HPT300-C2 مدل:   HPT200-EX مدل:   HPT200-G مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  -1 to 0...0 to 200 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   -1 to 0..0 to 600 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   -1 to 0. 0 to1000 بازه اندازه گیری (bar) (Range):  
  1-0.5 دقت  (Accuracy) (%):   0.5-0.25 دقت  (Accuracy) (%):   0.5-0.25 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HK55 مدل:   HK71 مدل:   HK75 Smart مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  0....6 بازه اندازه گیری (KPa) (Range):   0-5Kpa.100Mpa بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0- 5Kpa...40Bar بازه اندازه گیری (bar) (Range):  
  0.075 دقت  (Accuracy) (%):   0.075 دقت  (Accuracy) (%):   0.075 دقت  (Accuracy) (%):  
  M20*1.5  اتصال (Pressure Port):   M20*1.5  اتصال (Pressure Port):   M20*1.5  اتصال (Pressure Port):  
 

4~20mA,Hart Protocol

 خروجی (Output):  

4~20mA,Hart Protocol

 خروجی (Output):  

4~20mA,Hart Protocol

 خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HPT708 مدل:   HPT601 مدل:   HPT602 مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  10-250 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0-0.2...600 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0-0.2...600 بازه اندازه گیری (bar) (Range):  
  0.075 دقت  (Accuracy) (%):   0.15-0.25-0.5 دقت  (Accuracy) (%):   0.15-0.25-0.5 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  CYX19 مدل:   HPT700S مدل:   HPT702 مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  10-600 بازه اندازه گیری (KPa) (Range):   5-40 بازه اندازه گیری (bar) (Range):   0-1000 بازه اندازه گیری (KPa) (Range):  
  - دقت  (Accuracy) (%):   0.5-1 دقت  (Accuracy) (%):   1-0.5 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول  
                               
  سنسور فشار   سنسور فشار   سنسور فشار  
  HPT701 مدل:   HK51 مدل:   HPT300-C3 مدل:  
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  ±1-1000 بازه اندازه گیری (KPa) (Range):   0-5 بازه اندازه گیری (KPa) (Range):   -1..50 بازه اندازه گیری (bar) (Range):  
  0.5-1 دقت  (Accuracy) (%):   0.075 دقت  (Accuracy) (%):   1 دقت  (Accuracy) (%):  
  BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):   M20*1.5  اتصال (Pressure Port):   BSP/NPT  اتصال (Pressure Port):  
  Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):   Analog/Digital  خروجی (Output):  
  کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول   کاتالوگ محصول