شما اینجا هستید: محصولات/ سنسورها/ سنسور نیرو
                               
 سنسور نیرو (لودسل)                                               
                               
   مدل تیر موازی (PARALLEL BEAM)      مدل تیر برشی ( SHEAR BEAM)  
       

 

  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                               
   مدل مینیاتوری (MINIATURE MODEL)      مدل کششی و فشاری (S-TYPE MODEL)  
       
     

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                               
  مدل لودسل (FORCE TYPE LOAD CELLS)     مدل گشتاوری (TORQUE MODEL)